Můj kalendář

Z mé práce

Zobrazuji 5 záznamů z 14.

Zobrazit dalších 5

Babiš maká – na analýze pracuje jeho ministerstvo tři roky

Již při minulém projednávání novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ), kterou se navrhovalo rozšíření jeho pravomocí i na města a kraje, si Poslanecká sněmovna usnesením vyžádala analytickou informaci o systému kontrol ve veřejné správě. Zajímala nás zejména problematika efektivity a případných duplicit kontrol státními orgány. Je opravdu neuvěřitelné, že ministerstvu financí trvalo tři roky, než takovou analýzu zpracovalo! Včera prošla vládou a do Poslanecké sněmovny se dostane snad někdy v květnu.

http://poslaneckyklub.cssd.cz/cz/clanky/novinky/babis-maka-na-analyze-pracuje-jeho-ministerstvo-tri-roky.aspx

Zobrazit celý článek…

Reakce na interpelaci poslance Petrů na ministra životního prostředí Brabce

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10

Mgr. Richard Brabec
ministr životního prostředí

Dobrý den.
Vážený pane ministře, měl jsem možnost sledovat Vaši odpověď na ústní interpelaci pana poslance Jiří Petrů ve věci Vodního zdroje Bzenec.

Velmi mě zaujal závěr Vaší řeči - "A věřte, že záležitost kvality pitné vody a její zajištění, nebo neohrožení je pro nás natolik zásadní, že skutečně v těchto případech vždycky fungujeme na systému třikrát měř, jednou řež."

Pan Petrů tomu možná bude věřit a další poslanci taky. Ale já se setkávám se zcela jiným přístupem MŽP k ochraně vodních zdrojů a to zcela opačných než vy popisujete. A být Praha blíže, přijdu seznámit poslance Poslanecké sněmovny se skutečný přístupem MŽP k ochraně vodních zdrojů

Od roku 2013 upozorňujeme na neutěšené poměry v ochranném pásmu vodního zdroje v Ostrožské Nové Vsi, který je určen pro 70 % obyvatel okresu Uh. Hradiště.

A co jste pro nápravu poměrů u tohoto vodního zdroje udělal Vy a Vaši podřízení z MŽP? Nejvíce práce Vám všem dalo vymyslet jak nemůžete nic dělat !!!!
Přestože vodní zákon stanoví povinnosti jak místním vodoprávním úřadům, krajským úřadům , tak i ministerstvům.

Snad si najdete čas, při Vaší návštěvě Zlínského kraje příští měsíc, aby jste viděl na vlastní oči, jak funguje ochrana vodního zdroje v praxi.

Jsme připraveni seznámit Vás s realitou a poskytnout Vám veškeré dostupné podklady.

Přeji příjemný den.

Antonín Kolář
Ostrožská Nová Ves

Zobrazit celý článek…

Interpelace poslance Petrů na ministra životního prostředí Brabce ve věci vodního zdroje Bzenec

Vážený pane ministře, v červenci minulého roku jste veřejnost informoval, že v České republice se snižují zásoby podzemní vody a obce proto dostanou dotaci na nové i průzkumné vrty, aby našly nové zdroje pitné vody.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo program, v němž má podpořit dostatek kvalitní pitné vody v České republice a v rámci výzvy z Národního programu životního prostředí si obce tak, jak to zaznělo na tiskové konferenci, mohou rozdělit až 300 mil. korun.
Rád bych se vás proto zeptal, jakou logiku potom má vstřícnost Ministerstva životního prostředí k těžbě štěrkopísku soukromým subjektem v lokalitě Uherský Ostroh, a to ve druhém pásmu vodního zdroje Bzenec nacházejícího se v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy. Těžba má přitom dosáhnout až 400 tis. tun štěrkopísku za rok.
V roce 2007 bylo při posuzování vlivu na životní prostředí vydáno k záměru negativní stanovisko, jednoznačně negativní. V roce 2012 bylo projednání záměru již podruhé ukončeno bez vydání stanoviska, ale v roce 2015 vydalo vaše ministerstvo již stanovisko kladné. Paradoxní je, že to stanovisko obsahuje 58 podmínek, tedy Ministerstvo životního prostředí samo definuje 58 rizik.
Co bylo tak silné, co bylo tedy hnací silou změny názoru vašeho ministerstva, když názor více než 57 obcí s více než 140 tis. obyvatel regionu je silně negativní a vyjádřili svůj názor i v peticích? Osobně jsem se také zúčastnil několika jednání, odborných prezentací, které zcela jednoznačně klasifikují tento záměr jako vysoce rizikový s negativními dopady na zdroje podzemní vody. Ovšem díky kladnému stanovisku vašeho ministerstva již probíhá řízení u Báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru.
Pane ministře, o co tady tedy ve skutečnosti jde? A čí zájmy tedy Ministerstvo životního prostředí hájí?

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Děkuji za slovo a za ten dotaz. Na to jsem si tentokrát na rozdíl od těch dvou předchozích dotazů vzal notičky, protože je to záměr, který, vážený pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, mě rovněž zaujal. A mohu vám říct, že jsem se mu i osobně věnoval. Protože kolem toho skutečně byla velká diskuse. Já bych na začátek jenom velmi stručně možná trošku korigoval některé údaje ve vašem dotazu, které nebyly úplně přesné.
Záměr není 400 tis. tun za rok, je to maximálně 200 tis. tun za rok. Kapacita 400 tis. tun byla původně navržena v roce 2006, ale to byl ten proces, který byl pak ukončen v březnu a tato hodnota již není aktuální. A není to to nejdůležitější. Není ani pravda, že k záměru bylo vydáno negativní stanovisko. Nikdy žádné stanovisko vydáno nebylo. Oba ty procesy byly ukončeny, zastaveny v minulosti. Ani jeden nebyl dokončen a oba byly vlastně ukončeny na žádost oznamovatele. Takže on to vlastně vzal zpátky.

Jenom - a to si myslím, že je hlavní a nejdůležitější - ministerstvo samozřejmě žádnou těžbu neprosazuje, protože my jsme v každém takovém případě a posuzujeme jich tisíce ročně, jsme příslušným úřadem k provedení procesu EIA, jak to slovo už všichni velmi dobře známe. Jinými slovy, samozřejmě tam není žádný zájem a z procesu EIA jasně vyplývá, protože je to proces daný zákonem a jeho parametry jsou jasné, že musí být posouzeny všechny vlivy na zdraví a životní prostředí.

Ta rizika, těch 58 rizik, o kterých hovoříte, ona to nejsou rizika, ony jsou to tzv. podmínky, které jsou i v případě souhlasného stanoviska běžně dány a dokonce je jich někdy dáno i víc, možná až ke stovce u některých projektů, protože to jsou podmínky stanoviska EIA, které slouží potom k minimalizaci či vyloučení vlivu záměrů na životní prostředí a zdraví. Ty podmínky jsou např. monitoring podzemních vod, zajištění hydraulické bariéry, atd., atd.

K vaší námitce nebo komentáři, já se s tím setkávám běžně v mnoha dalších procesech. V tom procesu EIA se dle zákona posuzují výrazně a hlavně v zásadě výlučně vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Odborně a zcela objektivně. A bohužel závěry těchto vyhodnocení, já jsem tam řekl slovíčko bohužel, ale ono tam je možná nadbytečné, se nemůžou řídit ani peticemi ani vlastně jakýmsi zájmem ať už pro nebo proti z pohledu toho regionu.

Protože my nejsme od toho jako MŽP, abychom hodnotili to, zda se to tam někomu líbí nebo nelíbí, a já se s tím opravdu setkávám v desítkách případů. My tam prostě musíme vyhodnotit vliv na životní prostředí a na zdraví. A teď k tomu asi hlavnímu. Tam skutečně z toho posudku, z dokumentace a posudku jasně vyplynulo, že tam žádný negativní vliv, který by nemohl být kompenzován, na podzemní vodu není. Následně byl vlastně vypracován v rámci připomínkování dotčenými subjekty - byla předložena situace, resp. studie VaK Hodonín, která došla k opačným závěrům. Proto jsme naprosto nadstandardně a nad rámec běžné řekněme povinnosti a běžného procesu a také v zájmu předběžné opatrnosti nechali zpracovat další hydrogeologický posudek, tzv. arbitrážní, který reagoval na odlišné závěry VaK Hodonín a předložených záměrů. Ten nový posudek potvrdil v plném rozsahu závěry toho původního posudku, který vlastně byl dán - zdůrazňuji, že ten posudek byl vybrán skutečně od naprosto nezávislého zpracovatele, a potvrdil, že ta pitná voda nemůže být ohrožena. Takže my teď jsme v situaci, kdy vlastně byly dva posudky, jeden tedy posudek v rámci procesu EIA, a jeden arbitrážní, v obou případech od renomovaných společností, které dělají tyto posudky z pohledu hydrogeologie, a oba řekly, že ten záměr nemůže mít žádný negativní vliv na zdroje pitné vody a že tedy absolutně nehrozí to, že by tam skutečně byly nevratně ohroženy zdroje pitné vody. A potom posudek VaK Hodonín, který hovoří o něčem jiném. Takovéto případy také jsou samozřejmě relativně časté, ale v tomto případě právě vždycky děláme nějaký arbitrážní posudek, pokud se něco takového stane.

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedající, to nebude otázka, je to spíše doplnění pro pana ministra. To, že jsem konstatoval, že bylo vydáno negativní stanovisko, samozřejmě mám podloženo materiály, které jsem dostal k dispozici. A ten materiál z 10. ledna 2007 jasně říká - je to podepsáno ředitelem odboru ochrany vod dr. Hodovským, že závěr je takový - na základě předložených podmínek, které se musí dodržet na ochranu povrchové a podzemní vody v oblasti těžby a úpravy štěrkopísků v Uherském Ostrohu odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí nedoporučuje tento záměr realizovat.
A poslední - byl zpracován posudek, který si zadal Jihomoravský kraj, zpracoval ho Geotest Brno, tak já bych vás poprosil, pane ministře, abyste se s ním seznámil, protože to je posudek, který opravdu považuje těžbu štěrkopísků za velmi rizikovou.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Já vás ujišťuji, že se s tím v každém případě seznámím. Já ale využiji alespoň ten zbývající čas na jedno klíčové konstatování, které jsme vlastně řekli při tom vyjednávání, protože my jsme tam samozřejmě byli osobně, byli tam moji lidé, mluvili jsme s krajem, mluvili jsme s VaK Hodonín, s dalšími lidmi, byli jsme tam s našimi experty.

Hlavní povolení k umístění a provedení toho záměru bude tedy vydávat místně příslušný obvodní báňský úřad. To jednání, nebo řízení je momentálně přerušeno k dopracování a k doplnění dalších dokladů. Ale zcela zásadní skutečnost je fakt, že město Uherský Ostroh je vlastníkem pozemků, na kterých je těžba plánována, a naprosto klíčové bude rozhodnutí města Uherský Ostroh. Protože pokud ono, a já jsem to takhle bral, na svých pozemcích tu těžbu neumožní, tak tam ta těžba nebude. To jsme my vlastně říkali už rok, že to to město Uherský Ostroh má naprosto ve svých rukou a připadalo mi trochu pokrytecké, že oni se schovávají za stanovisko EIA, za které skutečně ručíme, že je odborně správné, ale přitom mohou sami tu těžbu velmi jednoduše a bez dalších kroků řekněme zastavit tím, že neposkytnou své pozemky. Takže já si myslím, že toto je důležité. A věřte, že záležitost kvality pitné vody a její zajištění, nebo neohrožení je pro nás natolik zásadní, že skutečně v těchto případech vždycky fungujeme na systému třikrát měř, jednou řež.

Zobrazit celý článek…

Téma "Střet zájmů" - poslanec Petrů na Tiskové konferenci KVV ČSSD v Brně dne 5.12.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/- vrácený Senátem

 • U Ministerstva spravedlnosti bude zřízen centrální elektronický registr oznámení přístupný na internetu, dojde tak ke zlepšení podmínek kontroly veřejností.
 • Zatímco dnes mohou veřejní funkcionáři předkládat oznámení v papírové podobě, nově se zavádí povinnost elektronického podání. Tímto opatřením snižujeme administrativní zátěž, protože de facto rušíme 6.500 evidenčních míst na obecních, městských a krajských úřadech.
 • Všichni veřejní funkcionáři budou muset ke dni zahájení výkonu funkce podat majetkové přiznání (soudci v neveřejném registru u Nejvyššího soudu).
 • Veřejní funkcionáři nebudou moci provozovat média (televizní a rozhlasové vysílání, tištěná média). Do dvou měsíců od nástupu do funkce musí společnost opustit, jinak v ní ztrácí hlasovací práva.
 • Veřejní funkcionáři, tedy i členové vlády se nebudou moci ucházet o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky pokud ve společnosti drží více jak 1/4 podíl.
 • Jistě jste zaznamenali reakce ministra financí Babiše:
  • iDnes.cz 29.11.2016 "Lhali mi, že se to bude týkat až příštích ministrů" řekl iDnes.cz Babiš a svá slova směřoval směrem k politikům ČSSD a k premiérovi Bohuslavu Sobotkovi
  • lidovky.cz 29.11.2016 Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) i poslanci sociální demokracie lhali, když tvrdili, že novela o střetu zájmů postihne až budoucí ministry, reagoval ministr financí Andrej Babiš

Ministr financí fňuká, že mu někdo lhal o účinnosti zákona o střetu zájmů.Já se ptám :

 1. Ministr financí snad neumí číst ? A co jeho poslanecký klub?
 2. Ministr financí se nepřipravuje na jednání poslanecké sněmovny?
 3. Ministr financí si ani nepřečte zákon, který by se ho mohl týkat ?
 4. Jak mohl ministru financí někdo lhát, když se matérie několikrát projednávala v Poslanecké sněmovně i v Senátu a byla mnohokrát medializována?
 5. Ministr financí snad nebyl ani na jednom ze tří čtení této matérie v Poslanecké sněmovně?

Mně to jen utvrzuje, že zde se naplno projevil amatérismus a styl práce pana ministra financí - laciné hospodské řeči vytvořené jeho spin doktory, prodávané servilně médii, která mu patří.

Zobrazit celý článek…

Téma "EET" - Poslanec Petrů na Tiskové konferenci KVV ČSSD v Brně dne 5.12.2016

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení

 • V návrhu zákona jsou obsaženy změny celkem sedmi daňových zákonů jako je např.
  zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě.
 • K tomuto návrhu byl poslancem Babišem přilepen PN č.5334, týkající se změny zákona o
  EET a to jen několik hodin před ostrým spuštěním provozu tohoto systému.

  Ministr financí hodlá svým návrhem vyjmout některé skupiny z povinnosti evidovat tržby a to u subjektů, které nemají tržby vyšší než 250.tis.Kč (t.j. cca 1000,- Kč/den). Tyto skupiny by byly povinny hradit paušální daň. Daňový subjekt by navštívil FÚ, který provede kontrolu 3 roky zpětně, vyhotoví písemný protokol, vydá rozhodnutí a stanoví paušální daň. V současné době využívá této možnosti cca 50 podnikatelů.

  Podnikatelé oprávněně kritizují skutečnost, že si již pořídili potřebné technické vybavení a pokud by se ucházeli o stanovení paušální daně, byly by tyto náklady vynaloženy zbytečně. Pofidérní je i skutečný efekt daňových výnosů podle tohoto PN. (PŘÍKLAD)

 • Druhý pozměňovací návrh o kterém mluví pan ministr financí, jsou e-shopy. Ministr financí navrhuje vyloučení z EET platby prováděné přes internet. To je plateb, kdy nedochází k osobnímu styku mezi tím, kdo dává příkaz k platbě, a příjemcem této platby.

  Návrh vyloučení plateb prováděných platební kartou prostřednictvím internetu ministr Babiš nedoložil žádným vyhodnocením dopadů této změny. Bez odpovědi zůstal i dotaz na ministra financí, proč z povinnosti EET jsou vyňaty pouze e-shopy a ne všechny platby platební kartou.

 • Pro úplnost je třeba zdůraznit, že EET byla schválena po 3 letech příprav a projednávání (Vláda ČR schválila 12.6.2015, Poslanecká sněmovna 10.2.2016, Senát 16.3.2016, podepsána prezidentem 30.3.2016) s tím, že účinnost tohoto zákona je od 1.prosince 2016. Při projednávání v legislativním procesu odmítal ministr financí jakékoliv výjimky.
     
  Návrhy Andreje Babiše otevřely Pandořinu skříňku a vyvolaly vlnu podání dalších 32 PN s dalšími výjimkami v EET. V tom se už snad nemůže nikdo vyznat.

  Tato materie nakonec postoupila do třetího čtení, kde se však nedá předpokládat, že bychom ji, z důvodu nekoncepčnosti, podpořili.

PŘÍKLAD

 1. Obrat 250 000,- Kč (Návrh ministra financí Andreje Babiše)
  – možnost uplatnění daňové paušálu ve výši 60% (ten je nejvíce využíván,
  neuplatňují se skutečné výdaje)
  Výdajový paušál 60% = 150 000,- Kč
  Základ daně: 100 000,- Kč
  Daň: 15 000,- Kč
  Sleva na poplatníka: 24 070,- Kč
  Daň k úhradě: 0 Kč

 2. Obrat 500 000,- Kč
  Výdajový paušál 60% = 300 000,- Kč
  Základ daně: 200 000,- Kč
  Daň: 30 000,- Kč
  Sleva na poplatníka: 24 070,- Kč
  Daň k úhradě: 5 930 Kč
  Příklad ukazuje, že tvrzení ministra Babiše o lepším výběru daní, pokud se příjme jeho pozměňovací návrh je iluzorní.
Zobrazit celý článek…

Zobrazuji 5 záznamů z 14.

Zobrazit dalších 5

O mně

Narodil jsem se 17. srpna 1956 ve známém vinařském městečku Valticích. Studium mě zavedlo do Břeclavi a Brna, kde jsem absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou a železniční a následně získal inženýrský diplom ze stavební fakulty Vysokého učení technického.

Dlouhá léta jsem pracoval jako mostmistr, vodohospodář  a investiční technik. Poté i jako projektant na volné noze.

Do veřejného života jsem se zapojil před více než čtvrtstoletím, a to právě ve svém rodném městě. Nejdříve jako člen a předseda stavební komise, poté jako radní. Více než 10 let jsem se snažil dělat to nejlepší pro místní lidi a v letech 1998 až 2006 v tom pokračoval už jako starosta Valtic. Věřím, že jejich zájmy nejlépe hájím právě v dresu sociální demokracie.

V roce 2006 mě občané zvolili poslancem Parlamentu České republiky, kde pracuji jako místopředseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Každý den usiluji  o to, aby v politice zvítězil zdravý rozum. Chci, aby se politika dělala pro všechny a poctivě.

Priority - podpora všech legislativních opatření

 1. která budou ve prospěch rodin s dětmi, seniorů, zaměstnanců a živnostníků
 2. která budou ve prospěch místních samospráv
 3. která budou vytvářet rovné podmínky pro zemědělce
 4. která zajistí urychlené čerpání fondů EU pro podporu ekonomiky, vzdělání a budování potřebné infrastruktury

Moje krédo

Lidé, kteří celý život poctivě pracují, si zaslouží důstojný život.